Историска фонологија на македонскиот јазик : со општ поглед врз фонолошкиот развиток на македонскиот јазик и со карта на македонските дијалекти од Божидар Видоески / Блаже Конески ; редакција Људмил Спасов ; [превод на англиски Виктор А. Фридман ; графичка подготовка Љупчо Митревски ; корица Бојан Средоевиќ].

Date
2001
Authors
Конески, Блаже. (aut)
Спасов, Људмил. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Култура
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: A historical phonology of the Macedonian language : with a survey of the Macedonian dialects and a map by Božidar Vidoeski / Blaže Koneski; edited by Ljudmil Spasov. Текст напоредно на англ. јазик. Фусноти кон текстот. Предговор кон книгата "Историска фонологија на македонскиот јазик" од Блаже Конески / Људмил Спасов; Foreword to "A historical phonology of the Macedonian language" by Blazhe Koneski / Ljudmil Spasov ; translated by Iskra Panovska-Dimkova, Ljupcho Mitrevski: стр. [IX]-XXXV. Библиографија кон главите. Регистри.
Keywords
Македонски јазик
Citation