Субјунктив со посебен осврт на македонските да-конструкции / [уредник Зузана Тополињска].

Date
2015
Authors
Тополињска, Зузана. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл стр.: Subjunctive with special reference to the Macedonian da-contructions. Публикацијата е во рамките на проектот: Местото на македонскиот јазик во словенскиот и во балканскиот јазичен свет. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите. Summary.
Keywords
Македонски јазик, Словенски јазици
Citation