Две американски граматики на современиот македонски стандарден јазик од Хораст Г. Лант и Виктор А. Фридман / редакција Људмил Спасов ; [ликовен уредник Кочо Фидановски].

Date
2003
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл стр.: Two American grammars of the contemporary Macedonian standard language written by Horace G. Lunt and Victor A. Friedman. Текст на мак. и англ. јазик. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Значењето на граматиката на Хораст Г. Лант за афирмацијата на македонскиот јазик / Људмил Спасов: стр. [9]-30. Описот на македонскиот јазик : (социолингвистички факти, семантички факти, дијалектни факти, фонологија, лексикологија и граматика на стандардниот јазик) од Виктор А. Фридман / Људмил Спасов: стр. [159]-165. Библиографија: стр. 31-33 [32 единици]
Keywords
Македонски јазик
Citation