Новата микроекономија и државната регулација : (современите текови на микроекономската наука и импликациите врз државната регулација) / Таки Фити.

Date
2008
Authors
Фити, Таки. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл стр.: New microeconomics and government regulation / Taki Fiti. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. 259-263. Регистар.
Keywords
Микроекономија, Стопанско раководење
Citation