Македонија и Македонците во Првата светска војна : зборник на трудови од научниот собир одржан на 11, декември 2014 година / [организациски одбор Владо Камбовски, претседател].

Date
2018
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. На напор. насл. стр.: Macedonia and the Macedonians in the first world war : proceedings of the scientific meeting held on 11, December 2014. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Македонци
Citation