Епоха Св. Климент Охридски : македонскиот јазик и македонската книжевност од епохата св. Климент до епохата Блаже Конески : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Ѓорги Поп-Атанасов, Димитар Пандев].

Date
2016
Authors
Старделов, Георги. (edt, code: 01915)
Поп-Атанасов, Ѓорги. (edt, code: 00208)
Пандев, Димитар. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", книга 26, 27, 28. Тираж 200. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Климент Охридски, свети, 840-916, Старословенска книжевност, Македонска книжевност, средновековна, Македонски јазик
Citation