Ташковски : цртежи, скици, графики / [главен и одговорен уредник Раде Силјан ; превод на англиски јазик Сандра Авросиевска] = Taškovski : drawings, sketches, graphics / [editor in chief Rade Siljan ; translated into English by Sandra Avrosievska].

Date
2015
Authors
Ташковски, Васко. (aut)
Силјан, Раде. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Матица македонска ; = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts : Matica makedonska
Abstract
Description
Тираж 500. Текст на мак. и англ. јазик. Хронологија = Chronology: стр. 227-239.
Keywords
Цртеж
Citation