Идејата за федерација во македонското национално-ослободително движење и неговите програмски основи : (1893-1935) : зборник на документи / подготвиле Александар Христов, Михаило Миноски.

Date
1994
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите ; Skopje : Macedonian Academy of Sciences and Arts
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The idea of a federation in the Macedonian national liberation movement and its programmatic basis : (1893-1935) : collection of documents / prepared by Aleksandar Hristov, Mihajlo Minoski. Дел од текстот напоредно на англ. јазик. Тираж 500. Фусноти кон текстот.
Keywords
Федерализам
Citation