Почвите и нивното искористување : симпозиум : по повод 80 години од животот и 50 години од научната активност на академик Ѓорѓи Филиповски : зборник на трудови / [уредувачки одбор Ристо Лозановски, Јосиф Митрикески, Љупчо Групче, Тања Миткова].

Date
2000
Authors
Лозановски, Ристо. (edt)
Митрикески, Јосиф. (edt)
Групче, Љупчо. (edt)
Миткова, Тања. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Земјоделски факултет
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Soils and their exploitation : symposium : on the occasion of the 80th birthday and 50 years of scientific and cholary activity of academician Gorgi Filipovski : proceedings. Текст и на англ. јазик. Тираж 500. Summaries и библиографија кон трудовите.
Keywords
Почви
Citation