Европските стандарди за човековите права и нивната имплементација во правниот систем на Република Македонија : зборник од научната расправа одржана во Скопје на 18 ноември 2008 година : книга 4 / [уредувачки одбор Владо Камбовски, Владимир Ортаковски, Рената Тренеска-Дескос].

Date
2009
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Беличанец, Тито. (edt)
Галев, Гале. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: European standards for human rights and their implementation in the legal system of the Republic of Macedonia : proceedings of a scientific discussion held in Skopje on 18 November 2008 : book 4. Публикацијата е во рамките на Проект: Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европска унија. Фусноти кон текстот. Предговор / Владо Камбовски: стр. 9-41.
Keywords
Право на човекот
Citation