Етногенеза на Јуруците и нивното населување на Балканот : материјали од Тркалезната маса, одржана во Скпје на 17 и 18 ноември 1983 година / [редакциски одбор Крум Томовски, претседател, Галаба Паликрушева, Александар Стојановски].

Date
1986
Authors
Томовски, Крум. (edt)
Паликрушева, Галаба. (edt)
Стојановски, Александар. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Ethnogenesis of the Yürüks and thier settlement in the Balkans : papers from the Conference, held in Skopje, November 17th-18th, 1983. "... тркалезна маса на тема: "Етногенезата на Јуруците и нивното населување на Балканот" -> предговор. Текст на повеке јазици. Тираж 500. Библиографија и фусноти кон одделни трудови. Summaries ; Резимеа кон трудовите.
Keywords
Јуруци во Македонија, Јуруци на Балкан
Citation