Развитокот на индустријата на територијата на денешна СР Македонија во периодот меѓу двете светски војни : (1918-1941) / Коста Сидовски.

Date
1980
Authors
Сидовски, Коста. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The industrial development on the territory of present-day SR Macedonia during period between the two wars : (1918-1941) / Kosta Sidovski. Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. 315-316.
Keywords
Индустрија
Citation