Критичко-есеистички текстови на Димитар Солев / [приредувач] Милан Ѓурчинов ; [превод на англиски јазик Софија Грандаковска, Нада Георгиева ; ликовно-графичко обликување Горан Зладевски].

Date
2002
Authors
Солев, Димитар. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Научно-истражувачки проект Епохата на модернизмот во македонската литература и уметност. ǂКн. ǂ1. На наспор. насл. стр.: Dimitar Solev's reviews and essays / [prepared by] Milan Gjurchinov. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Воведен збор / приредувачот: стр. 5-6. Заговорник на модерната критика / Милан Ѓурчинов: стр. 7-35. Summary / Milan Gjurchinov. Извори на застапените текстови: стр. 349-352.
Keywords
Citation