Почвите на Република Македонија. ǂТ. ǂ2, Класа на хумусно акумулативни почви со A-C и A-R тип на профилот / Ѓорѓи Филиповски.

Date
1996
Authors
Филиповски, Ѓорѓи. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Soils of the Republic of Macedonia. T. 2, Class of humus accumulative soils of A-C and A-R profile type / Gjorgji Filipovski. Тираж 500. Библиографија кон главите. Summary.
Keywords
Хумусни почви
Citation