Балканско соѕвездие : скулптури и цртежи / Томе Серафимовски ; [главен и одговорен уредник Георги Старделов ; воведен текст Јосип Братулиќ ; фотографии Горан Десковски ; биографија и библиографија Лилјана Угриновска ; превод на македонски Јелена Лужина, Лилјана Угриновска, Клеопатра Филипова ; превод на англиски Зоран Анчевски, Рајна Кошка] = ǂThe ǂBalkan Constellation : sculptures and drawings / Tome Serafimovski ; [editor-in-chief Georgi Stardelov ; foreword Josip Bratulić ; photographs Goran Deskovski ; biography and bibliography Liljana Ugrinovska ; translated into Macedonian by Jelena Luzhina, Liljana Ugrinovska, Kleopatra Filipova ; translated into English by Zoran Anchevski, Rajna Koshka].

Date
2010
Authors
Серафимовски, Томе. (aut)
Старделов, Георги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Текст напоредно на мак. и англ. јазик. Тираж 1001. Избор од искажувања за творештвото на Томе Серафимовски : Selected critical reviews on the work of Tome Serafimovski: стр. [149]-180. Биографија : Biography: стр. 183-190. Библиографија: 191-205.
Keywords
Серафимовски, Томе, 1935-, Скулптура, Познати личности
Citation