Македонската литература и уметност во контекстот на поетиката на социјалниот реализам : зборник на трудови од Меѓународниот научен собир, Скопје, 28-29 мај, 1993 / [уредувачки одбор Милан Ѓурчинов (претседател), Данчо Зографски, Борис Петковски].

Date
1995
Authors
Ѓурчинов, Милан. (edt)
Зографски, Данчо. (edt)
Петковски, Борис. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Macedonian literature and art in the context of the poetics of social realism : papers from International symposium, Skopje, 28-29 May 1993. Текст и на срхр. јазик. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Summaries кон трудовите. Библиографија: стр. [363]-378 и кон одделни трудови.
Keywords
Македонска книжевност, Уметност
Citation