Фонетика и фонологија на современиот македонски стандарден јазик : супрасегментална фонетика и фонологија / Ирена Савицка ... [и др.].

Date
2021
Authors
Савицка, Ирена. (aut)
Геразов, Бранислав. (aut)
Лаброска, Веселинка. (aut)
Цихнерска, Ана. (aut)
Травињска, Агата. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: Phonetics and phonology of the macedonian standard language : suprasegmental phonetics and phonology. Фусноти кон текстот. Други автори: Бранислав Геразов, Веселинка Лаброска, Ана Цихнерска, Агата Травињска. Библиографија: стр. [201]-214. Регистар.
Keywords
Македонски јазик
Citation