Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик. 2, 1954-1970 : (со дополнувања за 1950, 1951, 1952, 1953) / уредувачки одбор Зузана Тополињска одговорен уредник, Милица Миркуловска, Соња Миленковска ; [корица Марјан Марковиќ].

Date
2002
Authors
Тополињска, Зузана. (edt)
Миркуловска, Милица. (edt)
Миленковска, Соња. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Истржувачки центар за ареална лингвистика
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: A contribution to the bibliography of Macedonian language. 2, 1954-1970 : (and supplements for the years 1950, 1951, 1952, 1953) / editorial bord Zuzanna Topolińska editor-in-chief, Milica Mirkulovska, Sonja Milenkovska. Тираж 400. Од уредувачкиот одбор / Зузана Тополињска: стр. VII-VIII. Инструкции за корисникот: стр. IX-X. Регистри.
Keywords
Македонски јазик
Citation