Правата на детето и нивната заштита : научен собир по повод 30-годишнината oд усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето на ОН одржана на 20 ноември 2019. ǂКн. ǂ9 / [уредник Владо Камбовски].

Date
2020
Authors
Научен собир по повод 30-годишнината oд усвојувањето на Конвенцијата за правата на детето на ОН (2019 : МАНУ)
Камбовски, Владо. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: The rights of the child and their protection : scientific conference on the occasion of the 30th anniversary of the adoption of the UN convention on the rights of the child, MASA, 20 November 2019. Публикацијата е во рамките на проектот: "Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европската Унија" Тираж 100. Фусноти кон текстот. Трудови на мак. и на англ. јазик. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Правата на детето, Конвенција за правата на детето на ОН
Citation