Предизвиците на фискалната политика во периодот на пандемијата од Ковид-19 и перспективи во посткризниот период : зборник на трудови од научната конференција одржана во Скопје на 20 мај 2021 година / [уредник Таки Фити].

Date
2021
Authors
Научна конференција Предизвиците на фискалната политика во периодот на пандемијата од Ковид-19 и перспективи во посткризниот период (2021 : Скопје)
Фити, Таки. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: The chalanges to the fiscal policy in the period of Covid-19 pandemic and perspectives in the post-crisis period : proceedings of the scientific conference held in Skopje on 20 May 2021. Тираж 400. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Фискална политика
Citation