Унапредување на економската соработка меѓу Република Македонија и Република Турција, со посебен осврт на привлекување на инвестиции / Абдулменаф Беџети, Шенај Хаџимустафа.

Date
2015
Authors
Беџети, Абдулменаф. (aut)
Хаџимустафа, Шенај. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Economic cooperation promotion between Republic of Macedonia and Republic of Turkey, with special emphasis on investment attraction / Abdulmenaf Bedzeti, Senaj Hadzimustafa. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. 101-102.
Keywords
Економска соработка, Билатерални односи
Citation