Балканска слика на светот : зборник од меѓународната научна работилница одржана во Скопје на 5-6 декември 2005 година / приредувач Ката Ќулавкова ; [уредувачки одбор Ката Ќулавкова, претседател, Зузана Тополињска, Милан Ѓурчинов ; превод на трудовите од англиски јазик Марија Топузовска, Јасмина Илиевска, превод на трудовите од полски јазик Соња Миленковска, Лех Мјодински, Звонко Димоски, превод на трудовите од српски јазик Марија Топузовска].

Date
2006
Authors
Ќулавкова, Ката. (edt)
Тополињска, Зузана. (edt)
Ѓурчинов, Милан. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Balkan image of the world : proceedings of the international scientific workshop held in Skopje on 5-6 December 2005 / edited by Kata Kulavkova. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Биобиблиографски белешки на авторите: стр. 507-524. Библиографија и Summaries кон трудовите.
Keywords
Citation