Ареална лингвистика како пат кон реконструкција на јазичната и културната еволуција : материјали од научниот собир по повод одбележувањето на 10-те години од смртта на академик Божидар Видоески : (1920-1998) / [уредувачки одбор Петар Хр. Илиевски, Зузана Тополињска, Ангелина Панчевска].

dc.contributor.author Илиевски, Петар Хр. (edt)
dc.contributor.author Тополињска, Зузана. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:13:46Z
dc.date.available 2021-12-16T20:13:46Z
dc.date.issued 2009
dc.description На наспор. насл. стр.:Areal linguistics as a path to the reconstruction of linguistic and cultural evolution : proceedings of the scientific conference organized in memory of Academician Božidar Vidoeski : (1920-1998) Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија и Summaries кон трудовите.
dc.format 71 стр. : илустр, слика на Божидар Видоески ; 24 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:608-203-031-1
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/74916874
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/419
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Ареална лингвистика
dc.subject Словенски јазици
dc.subject Македонски јазик
dc.title Ареална лингвистика како пат кон реконструкција на јазичната и културната еволуција : материјали од научниот собир по повод одбележувањето на 10-те години од смртта на академик Божидар Видоески : (1920-1998) / [уредувачки одбор Петар Хр. Илиевски, Зузана Тополињска, Ангелина Панчевска].
dc.title.alternative Added title page title: Areal linguistics as a path to the reconstruction of linguistic and cultural evolution
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files