Македонски - полски : семантичка деривација на одбрани прасловенски корени / Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска.

Date
2019
Authors
Марковиќ, Марјан. (aut)
Тополињска, Зузана. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: Macedonian - Polish : semantic derivation of selected proto-Slavic roots of human activities / Marjan Markovikj, Zuzanna Topolińska. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Регистар. Библиографија: стр. 173-177.
Keywords
Mакедонски јазик, Полски јазик
Citation