100 години од прогласувањето на младотурската револуција и нејзиното влијание на положбата во Македонија : зборник на трудови од меѓународен научен собир одржан на 18 декември 2008 година / [уредувачки одбор на Зборникот Иван Катарџиев, Драги Ѓоргиев, Нуман Аруч].

Date
2011
Authors
Катарџиев, Иван. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспорнасл. стр.: Yüzüncü yilinda II. meşrutiyet'in ilani ve Makedonyaćya etikileri : uluslararasi konferansi tebligleri, 18 aralik 2008, MANU-Makedonya bilimler ve sanatlar akademisi, Üsküp. Тираж 300. Трудови на мак. и на тур. јазик. Summary.
Keywords
Младотурска револуција, 1908
Citation