Разговори со Јаневски / предговор, поговор, редакција, коментари Георги Старделов ; уредник Томе Серафимовски.

Date
2007
Authors
Јаневски, Славко. (aut)
Серафимовски, Томе. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Фонд Трифун Костовски
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Conversations with Janevski / foreword, afterword and comments by Georgi Stardelov. Публикацијата е во рамките на: Научноистражувачки проект "Книжевното наследство на Славко Јаневски" Биографија на своето творештво и на своето време: стр. XV-LXXIX. Фусноти кон текстот. Регистар.
Keywords
Јаневски, Славко, 1920-2000
Citation