Освободителните борби на Македония от източната криза до Балканските войни : сборник с доклади от Международната научна конференция, посветена на 112-атагодишнина от Илинденското-Преображенското вЪстание, организирана от БЪлгарската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата Битоля, Р Македония 24 юли 2015 г. = Ослободителните борби на Македонија од источната криза до Балканските војни : зборник на трудови од Меѓународната научна конференција, посветена на 112. годишнина од Илинденското востание, организирана од Бугарската Академија на науките и Македонската академија на науките и уметностите, Битола, Р. Македонија, 24 јули 2015 г. / [редакционна колегия Светлана Куюмджиева, Светлозар ЕлдЪров, Владо Камбовски, Блаже Ристовски ; редактор Светлана Филчева.

Date
2016
Authors
Куюмджиева, Светлана. (edt)
ЕлдЪров, Светлозар. (edt)
Камбовски, Владо. (edt, code: 02057)
Ристовски, Блаже. (edt)
Филчева, Светлана. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
София : БЪлгарска академия на науките, "Проф. Марин Дринов" ; Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The liberacion struggle of Macedonia from east crisis to the Balkans wars : papers from the International scientific conference, devoted to the 112th anniversary of Ilinden-Transfiguration uprasing, organized by Bulgarian Academy of Sciences and Macedonian Academy of Sciences and Arts, held on July 24, 2015 in Bitola, Republic of Macedonia. Фусноти кон текстот. Трудови на мак. и на бул. јазик. Summaries.
Keywords
Национално ослободително движење, Балкански војни, 1912-1913
Citation