Монографски материјали за раѓањето и развитокот на индустријата во Македонија / Борислав Благоев.

Date
1979
Authors
Благоев, Борислав. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Monographic materials of the establishment and growth of the Macedonian industrial enterprises / Borislav Blagoev. Предговор / Кирил Миљовски: стр. 5-11. Фусноти кон текстот. Summary.
Keywords
Индустрија
Citation