Дијалектите на македонскиот јазик / Божидар Видоески ; [картографска обработка Марјан Марковиќ ; фонетска и фонолошка транскрипција Дејан Геговски ; библиографска обработка Ангелина Панчевска].

Date
1998-1999
Authors
Видоески, Божидар. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: ǂThe ǂDialects of the Macedonian language / Božidar Vidoeski. Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Св. 1, Предговор / Зузана Тополињска: стр. I-II. Св. 3, Предговор / Зуздана Тополињска: стр. I-II. Св. 1, Библиографија: стр. 133-139, 353-359 [220 единици] Св. 2, Библиографија: стр. 241-250. Св. 3, Библиографија: стр. 251-263. Св. 1, Summary / Zuzana Topolinjska.
Keywords
Македонски јазик
Citation