Македонското научно-литературно другарство и неговиот континуитет до основањето на Македонската академија на науките и уметностите : прилози од научниот собир одржан на 28 и 29 јуни 1996 година во Скопје / [уредувачки одбор Блаже Ристовски (претседател), Петар Хр. Илиевски, Георги Старделов ; корица Кочо Фидановски].

Date
1997
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Илиевски, Петар Хр. (edt)
Старделов, Георги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The Macedonian scholarly and literary society and its continuity up to the foundation of the Macedonian Academy of Sciences and Arts : proceedings of the scientific meeting held on June 28-29 1996, in Skopje. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Резимеа на англ., фр. и рус. јазик кон одделни трудови.
Keywords
Citation