Цивилизации на почвата на Македонија : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов, претседател, Матеја Матевски, Цветан Грозданов ; превод на англиски јазик Макдолна Панова, Нада Георгиевска].

dc.contributor Панова, Макдолна. (trl)
dc.contributor Георгиевска, Нада. (trl)
dc.contributor.author Стерделов, Георги. (edt)
dc.contributor.author Матевски, Матеја. (edt)
dc.contributor.author Грозданов, Цветан. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:12:47Z
dc.date.available 2021-12-16T20:12:47Z
dc.date.issued 1995
dc.description Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", кн. 2. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Summaries ; Résumés кон трудовите. Библиографија кон одделни трудови.
dc.format 244 стр. : илустр. ; 29 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:9989-649-08-1
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/21835018
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/147
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Цивилизации
dc.title Цивилизации на почвата на Македонија : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов, претседател, Матеја Матевски, Цветан Грозданов ; превод на англиски јазик Макдолна Панова, Нада Георгиевска].
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files