Зборник на трудови посветени на академикот Михаило Апостолски : по повод 75-годишнината од животот / [уредувачки одбор Михаил Д. Петрушевски (одговорен уредник), Љубен Лапе, Евгени Димитров ; превод на резимеа Мирка Мишиќ (англиски), Милена Цекова (француски), Нина Чундева (руски), Барбара Утевска (германски)].

Date
1986
Authors
Петрушевски, Михаил Д. (edt)
Лапе, Љубен. (edt)
Димитров, Евгени. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Collection of studies in honour of academician Mihailo Apostolski : on the occasion of his 75th birthday. Текст на повеке јазици. Тираж 800. Фусноти кон текстот. Summaries ; Resumes ; Резûме ; Zussamenfassung кон трудовите. Избрана библиографија на трудови на акад. Михаило Апостолски: стр. [503]-514.
Keywords
Апостолски, Михаило, 1906-1987
Citation