Славјанско-маќедонска општа историја / Ѓорѓија М. Пулевски ; подготовка Блаже Ристовски, Билјана Ристовска-Јосифовска ; [ликовен уредник Кочо Фидановски].

Date
2003
Authors
Пулевски, Ѓорѓија. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Фондација "Трифун Костовски"
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Slavonic-Macedonian general history / Gjorgjija M. Pulevski ; prepared by Blaže Ristovski, Biljana Ristovska-Josifovska. Фусноти кон текстот. Ѓорѓија М. Пулевски : (1822/23-1893) / Блаже Ристовски, Билјана Ристовска-Јосифовска: стр. [I]-XL. Поговор: стр. [1005]-1008. Регистар. Речник на понепознатите зборови и изрази: стр. [1045-1052] Библиографија: стр. [1053]-1060 [140 единици]
Keywords
Словени
Citation