Економската наука и стопанскиот развој на Република Македонија : трудови од Научен собир одржан во чест на акад. Кирил Миљовски по повод осумдесетгодишнината од неговото раѓање / [уредувачки одбор Никола Узунов (претседател), Ксенте Богоев, Никола Кљусев].

Date
1993
Authors
Узунов, Никола. (edt)
Богоев, Ксенте. (edt)
Кљусев, Никола. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Economic science and the economic development of the Republic of Macedonia : papers from a scientific meeting in honour of academician Kiril Miljovski. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Summaries кон повеќето трудови.
Keywords
Економски развој
Citation