Петар Драганов и Македонија и Македонците : меѓународен научен собир по повод 150-годишнината од раѓањето на Петар Драганов, одржан на 7-8 јуни 2007 година / [организационен одбор Блаже Ристовски, ... и др. ; превод на резимеа Нада Георгиева].

Date
2009
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Petar Draganov and Macedonia and the Macedonians : an international scientific symposium on the occasion of the 150th anniversary of the birth of Petar Draganov, held on 7th and 8th June 2007. Трудови на повеќе јазици. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Summaries кон трудовите. Библиографаија кон одделни трудови.
Keywords
Драганов, Петар Данаилович, 1857-1928, Македонско прашање
Citation