Реформата на институциите и нејзиното значење за развојот на Република Македонија : зборник од научната расправа одржана во Скопје на 18 декември 2008 година : книга 5 / [уредувачки одбор Владо Камбовски претседател, Борче Давитковски, Гордана Силјановска-Давкова].

Date
2009
Authors
Камбовски, Владо. (edt)
Давитковски, Борче. (edt)
Силјановска-Давкова, Гордана. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Reform of the institutions and its significance for development of the Republic of Macedonia : proceedings of a scientific discussion held in Skopje on 18 December 2008 : book 5. Публикацијата е во рамките на проектот: Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европска унија. Фусноти кон текстот. Summaries кон трудовите.
Keywords
Судство
Citation