16 ноември меѓународен ден на толеранцијата : избрани текстови = 16 nëntori dita ndërkombëtari e tolerancës : tekste të përzgjedhura = 16 November international day of tolerance : selected texts.

Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : ОБСЕ : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Текст на мак., алб. и англ. јазик. Тираж 200. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Мултиетнички општества, Човекови права и слободи, Толеранција
Citation