Диетот - крвнината во Македонија и на Балканскиот полуостров за време на турското владеење / Александар Матковски.

Date
1973
Authors
Матковски, Александар. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 1000. Фусноти кон текстот. Употребени турски зборови: стр. 121-122. Регистар. Résumé.
Keywords
Крвна одмазда
Citation