Залез на аксиолошкиот релативизам : (кон нови критички хоризонти) / Милан Ѓурчинов.

Date
2015
Authors
Ѓурчинов, Милан. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. На наспор. насл. стр.: Sunset of the axiological relativism : (towards new critical horizons) / Milan Gjurcinov. Фусноти кон текстот. Објаснувања кон текстовите: стр. [209]-213. Библиографија кон трудовите. Регистар.
Keywords
Културологија
Citation