Животот и делото на Ацо Шопов : меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Ацо Шопов, Скопје, 5-6 ноември 2003 година / [уредувачки одбор Гане Тодоровски претседател, Катица Ќулавкова, Веле Смилевски].

Date
2005
Authors
Тодоровски, Гане. (edt)
Ќулавкова, Катица. (edt)
Смилевски, Веле. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The life and work of Aco Šopov : an international scientific conference on the occasion of the 80th anniversary of the birth of Aco Šopov Skopje, 5-6 November 2003. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Summaries; Résumées i библиографија кон трудовите.
Keywords
Шопов, Ацо, 1923-1982
Citation