Номенклатура на органската хемија : секции A, B и C / македонското издание според правилата на IUPAC го подготвиле Б. Подолешов, М. Коруноски, З. Здравковски.

Date
1986
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. стр.: Nomenclature of Organic Chemistry : sections A, B and C / the Macedinian Edition, according to the IUPAC Nomenclature, prepared by B. Podolešov, M. Korunski, Z. Zdravkovski. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Список на радикалски имиња: стр. 439-446.
Keywords
Органска хемија
Citation