Долгорочниот економски развој на СР Македонија до 2000 година : материјали од научниот собир одржан во Леуново од 1 до 3 јуни 1985 година / [уредувачки одбор Ксенте Богоев (претседател), Никола Узунов, Никола Кљусев ; превод на резимеата Љупчо Стефановски].

Date
1986
Authors
Богоев, Ксенте. (edt)
Узунов, Никола. (edt)
Кљусев, Никола. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The long-term economic development of SR Macedonia until 2000 : papers from the conference held in Leunovo, June 1st-3rd, 1985. "... научниот собир на тема "Долгорочниот економски развој на СР Македонија до 2000 година" -- предговор. Тираж 800. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Summaries кон трудовите.
Keywords
Економски развој
Citation