Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера : зборник на трудови од меѓународниот научен собир, Скопје, 24-25 октомври 1996 / [уредувачки одбор Милан Ѓурчинов, Борис Петковски, Елизабета Шелева ; ликовна обработка на корица Кочо Фидановски].

Date
1998
Authors
Ѓурчинов, Милан. (edt)
Петковски, Борис. (edt)
Шелева, Елизабета. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Macedonian literature and culture in the context of the mediterranean cultural sphere : papers from international symposium, Skopje, 24-25 October 1996. Тираж 500. Текст и на фр. јазик, и срх. јазик. Резимеа на англ., фре., и итал. јазик кон трудовите. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Македонска книжевност
Citation