Делото на Блаже Конески : (остварувања и перспективи) : меѓународен научен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Блаже Конески / [уредувачки одбор Милан Ѓурчинов претседател, Зузана Тополињска, Олга Иванова ; корица Кочо Фидановски].

Date
2002
Authors
Ѓурчинов, Милан. (edt)
Тополињска, Зузана. (edt)
Иванова, Олга. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The work of Blaže Koneski : (achievements and prospects) : an international scientific conference on the occasion of the 80th anniversary of the birth of Blaže Koneski. "... на 5 и 6 ноември 2001 година ... во Скопје се одржа Меѓународен научен собир Делото на Блаже Конески : (остварувања и перспективи)"--> стр. [9] Текст на повеќе јазици. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Резимеа на повеќе јазици кон трудовите.
Keywords
Конески, Блаже, 1921-1993
Citation