Марко Цепенков, македонската народна култура и фолклористиката : зборник на трудови од научниот собир по повод 190 години од раѓањето и 100 години од смртта на Марко Цепенков (1829-1920-2020) / приредувач Катица Ќулавкова ; [уредник Марјан Марковиќ ; превод на текстовите на англиски јазик Јасмина Илиевска-Марјановиќ].

Date
2021
Authors
Ќулавкова, Катица. (edt)
Марковиќ, Марјан. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Институт за фолклор "Марко Цепенков" = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts : Marko Cepenkov institute of folklore
Abstract
Description
Текст на мак. и англ. јазик. На напор. насл. стр.: Marko K. Cepenkov, the macedonian folk culture and the folcloristics : proceedings of the scientific conference on the оccasion of the 190th аnniversary of Marko Cepenkov's birth (1829) and the 100th anniversary of his death (1920) / edited by Katica Ќulavkova. Фусноти кон текстот. Тираж 300. Библиографија кон трудовите. Summaries кон трудовите.
Keywords
Цепенков, Марко, 1829-1920, Македонци
Citation