Ароманскиот и македонскиот говор во охридско-струшкиот регион : (во балкански контекст) / Марјан Марковиќ.

Date
2007
Authors
Марковиќ, Марјан. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The Aromanian and Macedonian dialects of the Ohrid-Struga region (in Balkan context) / Marjan Markoviќ. Фусноти кон текстот. Conclusion: стр. 175-179. Библиографија: стр. 181-185.
Keywords
Аромански јазик, Македонски јазик
Citation