Ефикасност на судството како битна компонента на судските реформи : научна и стручна расправа одржана на 30 ноември 2016 година / [уредувачки одбор Владо Камбовски (претседател), Таки Фити, Абдулменаф Беџети].

dc.contributor.author Камбовски, Владо. (edt)
dc.contributor.author Фити, Таки. (edt)
dc.contributor.author Беџети, Абдулменаф. (edt)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:14:47Z
dc.date.available 2021-12-16T20:14:47Z
dc.date.issued 2018
dc.description Тираж 300. На напор. насл. стр.: Judicial effIciency as an important component of judIcial reform : scientific and expert discussion held on 30th November 2016. Book 8. Публикацијата е во рамките на проектот: "Хармонизација на правниот систем на Република Македонија со правото на Европската Унија" Фусноти кон текстот. Библиографија кон одделни трудови. Summary.
dc.format 288 стр. : граф. прикази ; 23 см.
dc.identifier.isbn urn:ISBN:978-608-203-227-6
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/107238154
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/603
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Судство
dc.title Ефикасност на судството како битна компонента на судските реформи : научна и стручна расправа одржана на 30 ноември 2016 година / [уредувачки одбор Владо Камбовски (претседател), Таки Фити, Абдулменаф Беџети].
dc.title.alternative Added title page title: Judicial effIciency as an important component of judIcial reform : scientific and expert discussion held on 30th November 2016. Book 8
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files