Средновековни градови и тврдини во Македонија / Иван Микулчиќ ; [уредувачки одбор Георги Старделов (претседател), Матеја Матевски, Ташко Георгиевски, Елица Манева, Иван Џепаровски ; превод на германски јазик Иван Микулчиќ ; превод на англиски јазик Рајна Кошка Хот ; графичка обработка Виктор Лилчиќ].

Date
1996
Authors
Микулчиќ, Иван. (aut)
Старделов, Георги. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Македонска цивилизација
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: "Макропроект Историја на културата во Македонија, кн. 5. На стр. [3]: Mittelalterliche Städte und Burgen in der Republik Makedonien = Medieval towns and castles in the Republic of Macedonia / Ivan Mikulčić. Фусноти кон текстот. Zusammenfassung ; Summary. Библиографија: стр. 384-390. Регистри.
Keywords
Градови
Citation