Основоположниците на МАНУ : мерата на немерливото : Томе Серафимовски / [уредник-координатор Софија Чолаковска-Поповска ; превод на англиски јазик Милан Дамјаноски ; фотографија Здравко Митиќ] = ǂThe ǂfounders of MASA : measuring the immeasurable : Tome Serafimovski / [editor-coordinator Sofija Cholakovska-Popovska ; translation into English Milan Damjanoski ; photography Zdravko Mitić].

Date
2014
Authors
Чолаковска-Поповска, Софија. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Тираж 300. Текст напоредно на мак. и на англ. јазик. Публикацијата е во рамките на проектот "Основоположниците на МАНУ" Мерата на немерливото : Томе Серафимовски : основоположниците на МАНУ / Ферид Мухиќ ; Measuring the immeasurable : Tome Serafimovski : founders of MASA / Ferid Muhić: стр. 3-10. Биографија ; Biography: стр. 31-36.
Keywords
Бисти
Citation