Македонскиот XIX век / Блаже Конески ; белешки и коментари Георги Сталев ; составиле Анастасија Ѓурчинова, Лидија Капушевска-Дракулевска, Бобан Карапејовски.

Date
2020
Authors
Конески, Блаже. (aut)
Сталев, Георги. (edt)
Ѓурчинова, Анастасија. (edt)
Капушевска-Дракулевска, Лидија. (edt)
Карапејовски, Бобан. (edt)
Ѓурчинов, Милан. (edt)
Ќулавкова, Катица. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: Macedonian XIX century / Blaže Кoneski. Фусноти кон текстот.
Keywords
Македонска книжевност, Македонски јазик, Македонско јазично прашање
Citation